Ban chấp hành

Ban chấp hành Hiệp hội công nghiệp kỹ thuật Điện Việt Nam khóa III

Ông Hoàng Thái An - Chủ tịch hiệp hội khóa III

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký

Ban chấp hành hiệp hội khóa III